دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
برگزاری کنفرانس »
1396/10/27
آخرین مهلت ارسال مقالات »
1396/10/23
پوستر همایش
کمیته علمی

دبیر علمی کنفرانس

دکتر مهناز خرم کوش

ریاست کنفرانس دکتر شهباز سیدی زاده

دبیراجرایی کنفرانس

دکتر محمد رضا مشکانی

دبیرهماهنگی هیئت علمی

دکتر سید مرتضی شیرازی

جناب آقای دکتر حسن سارمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه بیرجند

سرکار خانوم  دکتر فریبا شکوه عضو محترم مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی

جناب آقای دکتر علیرضا باقری عضو محترم هیات علمی دانشگاه کاشان

جناب آقای دکتر حسن مهرجویی عضو محترم هيات علمي موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحدفسا

جناب آقای دکتر مهدی سرافراز عضو محترم هيات مدیره انجمن مدیریت ایران

جناب آقای دکتر عطا اله فرجود عضو محترم هيات علمی دانشگاه آزاد بند ماهشهر

جناب آقای دکتر ابوالفضل حسنی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر

جناب آقای دکتر علیرضا خالدی عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد مهدی شهر

جناب آقای  دکتر علی اکبر رمضانی عضو محترم هيات علمی دانشگاه شهید بهشتی

جناب آقای  دکتر ملک محمد رهبر عضو محترم هيات علمی دانشگاه

جناب آقای مهندس رضا زحمتکش عضو محترم هيات علمي موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

جناب آقای  دکتر مهران زینلیان عضو محترم هيات علمی دانشگاه زرند

جناب آقای  دکتر علی صدریان  عضو محترم هيات علمی دانشگاه خمینی شهر